Blom Hoveniers - Creatief in groen

Privacybeleid

Privacyverklaring Blom Hoveniers  BV

 

 

 

 

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Blom Hoveniers BV, gevestigd De Gorzen 2, 4731 TV Oudenbosch, hierna “Blom Hoveniers”.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Blom Hoveniers verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

 

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

 

Doeleinden van verwerking

Blom Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 

 • de uitvoering van offertes, overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • administratieve handelingen;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • personeelsadministratie;
 • urenregistratie (productie-)medewerkers;
 • sollicitatieprocedure;
 • aanbiedingen

 

Blom Hoveniers verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

 

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Blom Hoveniers heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Blom Hoveniers haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Blom Hoveniers.

Daarnaast gebruikt Blom Hoveniers uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Blom Hoveniers verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Blom Hoveniers alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Blom Hoveniers is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Blom Hoveniers gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn waar relevant de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

 

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

 

Gegevensbeveiliging

Blom Hoveniers maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Blom Hoveniers maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

 

Blom Hoveniers maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

 

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 

 • Facebook
 • Google Analytics
 • Linked-In

 

Cookies

Blom Hoveniers maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 

Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

 

Analytics cookies:  Blom Hoveniers maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Blom Hoveniers inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

 

Bij Blom Hoveniers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Blom Hoveniers is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Blom Hoveniers vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

 

Meldplicht datalekken

Blom Hoveniers zal in geval van een datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

 

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Blom Hoveniers vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Blom Hoveniers verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@blomhoveniers.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Blom Hoveniers zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen

Blom Hoveniers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website.

 

Oudenbosch, januari 2019